ข้อตกลงและเงื่อนไขบริการ

เงื่อนไขและข้อตกลงในการเข้าร่วมกับเว็บไซต์ sobtid.me

โปรดอ่านทำความเข้าใจตามเงื่อนไขและข้อตกลงก่อนทำการลงทะเบียนหลังจากที่การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้วจะถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและถือเป็นข้อตกลงระหว่างสมาชิกและนักเขียน กับ บริษัท สอบติด เอ็ดดูเทนเมนต์ จำกัด สำหรับการใช้บริการเว็บไซด์ Sobtid.me สมาชิกจะต้องเห็นด้วยกับรูปแบบการบริการและเงื่อนไขงานของ Sobtid.me ถ้าผู้ใช้ไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงนี้กรุณาหยุดใช้บริการ Sobtid.me นี้โดยทันที

การชำระเงิน

1. การชำระเงินค่าบริการ หรือค่าสมาชิก เมื่อทำรายการสั่งซื่อสำเร็จแล้วไม่สามารถขอคืนหรือยกเลิกรายการได้

สมาชิกทั่วไป

1. การสมัครสมาชิกกับ Sobtid.me ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

2. ผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิกต้องกรอกข้อมูลของตนเองที่เป็นจริงแก่ Sobtid.me ให้ครบทุกข้อเพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านในการเข้าร่วมกิจกรรมของ Sobtid.me หาก Sobtid.me ตรวจสอบพบว่าท่านให้ข้อมูลเท็จ ทีมงานมีสิทธิ์ไม่ให้สิทธิ์การเป็นสมาชิกได้หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกได้

3. ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆอันเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลโดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครสมาชิกเพื่อให้ได้สิทธิ์การสมาชิกถือเป็นความผิดต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้

4. เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในข้อมูลของท่านเอง Sobtid.me ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าเป็นหน้าที่ของท่านเองในการรักษา Password ของท่านให้ดีโดยไม่บอกให้ผู้อื่นทราบ

5. สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน(Password) ด้วยตนเองได้ตลอดระยะเวลาการใช้งานโดยไม่ต้องแจ้งให้ Sobtid.me ทราบ ทั้งนี้สมาชิกตกลงให้รหัสผ่าน(Password) ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละขณะดังกล่าวเป็นรหัสผ่านการใช้บริการของ Sobtid.me ที่มีผลผูกพันสมาชิกตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ทุกประการ

6. การกระทำการใดๆ โดยผ่านบริการไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม หากกระทำโดยใช้รหัสสมาชิกและรหัสผ่านของสมาชิกและ/หรือตรงตามวิธีการหรือเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้เกี่ยวกับการใช้บริการ Sobtid.me แล้วสมาชิกตกลงให้ถือว่าการกระทำนั้นมีผลสมบูรณ์โดยสมาชิกไม่ต้องลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานในเอกสารใดๆ อีกและยินยอมรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าสมาชิกเป็นผู้กระทำด้วยตนเองทั้งนี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยความทุจริตของบุคคลภายนอกหรือไม่ก็ตามสมาชิกจะไม่เรียกร้องให้บริษัทต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด

7. รหัสผ่าน(Password) ถือเป็นความลับเฉพาะตัวของสมาชิกที่ต้องเก็บรักษาและปกปิดมิให้ผู้อื่นล่วงรู้สมาชิกต้องเก็บรักษาไว้ด้วยตนเองหากมีการใช้บริการรายการใดๆโดยใช้รหัสผ่าน (Password) ของสมาชิกแล้วให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์มีผลผูกพันสมาชิกเสมือนสมาชิกใช้บริการในครั้งนั้นๆ ด้วยตนเองทั้งนี้ บริษัทไม่สามารถล่วงรู้รหัสผ่าน(Password) ของสมาชิกได้ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นในการใช้บริการ Sobtid.me โดยรหัสผ่าน(Password) ของสมาชิก

8. สมาชิกจำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องในการทำรายการสั่งซื้อว่าถูกต้องหรือไม่ก่อนที่จะทำการตกลงชำระเงินซึ่งถ้าหากเกิดข้อผิดพลาดจากการทำรายการสั่งซื้อ อันเนื่องมาจากความไม่ถูกต้องของรายการเนื่องมาจากความผิดพลาดของสมาชิกเองทาง Sobtid.me จะไม่รับผิดชอบทั้งสิ้น

9. ถ้า Sobtid.me พบว่าสมาชิกนำข้อมูลข้อสอบของ Sobtid.me นำไปทำซ้ำดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่ หรือจัดจำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Sobtid.me ทีมงาน Sobtid.me มีสิทธ์ที่จะยกเลิกความเป็นสมาชิกได้โดยทันที

10. ข้อมูลข้อสอบที่สมาชิกเข้าใช้งาน ห้ามการทำซ้ำหรือดัดแปลง, ห้ามให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนางาน, ห้ามเผยแพร่งานต่อสาธารณชน หากผู้ใดกระทำการดังกล่าว ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ต้องรับโทษอาญาและจ่ายค่าเสียหายแก่เจ้าลิขสิทธิ์และ Sobtid.me ด้วย หากผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานใดได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น กระทำการต่อไปนี้แก่งานนั้นเพื่อหากำไร ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย ได้แก่

10.1 ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือเสนอให้เช่าซื้อ

10.2 เผยแพร่ต่อสาธารณชน

10.3 แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์

11. สมาชิกจะต้องไม่โพสข้อความที่มีเนื้อหาดังต่อไปนี้ที่ Sobtid.me

11.1 ไม่โพสต์ข้อความซึ่งพาดพิงหรือลบหลู่ สถาบันพระมหากษัตริย์

11.2 ไม่โพสต์ข้อมูลหยาบคาบหมิ่นประมาณ หรือสร้างความเสียหายต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด

12. Sobtid.me จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียในด้านข้อมูลสมาชิกข้อมูลการสั่งซื้อ และข้อมูลทุกๆอย่างภายในเว็บไซด์หากมีการสูญหาย จากการถูกจารกรรมความผิดพลาดจากระบบของเครื่องแม่ข่ายที่เก็บข้อมูลหรือความผิดพลาดที่เกิดจากระบบเว็บไซด์ทั้งสิ้น

13. หากพบว่าสมาชิกกระทำการที่ผิดเงื่อนไขและข้อตกลงกับ Sobtid.me ทีมงาน Sobtid.me มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกความเป็นสมาชิกได้โดยทันที

14. สมาชิกสามารถทำข้อสอบพร้อมกันได้ 1 อุปกรณ์ต่อบัญชี

15. สมาชิกสามารถเข้าสู่ระบบพร้อมกันได้ 5 อุปกรณ์ต่อบัญชี

Sobtid.me

6 ม.ค. 2560